Brow Shaping - $18

Brow Shaping (Tweezing) - $25

Brow Tint - $20

Wax + Tint Combo - $35

Lash Tint - $25

Lash Lift - $95

Lash Lift & Tint - $150

Lip - $12

Chin -$12

Underarm - $20

Bikini -$30

French Bikini - $40

Brazilian -- $60

Manzilian - $85

✮Rates subject to change✮